Join the Clarence Hall 500 / Ymunwch â 500 Clarence Hall

Posted: 23rd August 2023

The Clarence 500 monthly lottery offers members the opportunity to raise funds for the refurbishment of the Clarence Hall whilst at the same time having the opportunity to win cash prizes.  This will help us to deliver the improvements our Community Survey told us were needed.

The monthly prize draw will enable existing and new members to make a monthly contribution of their choice.  For every £1 contributed, members will be provided with one entry into each month’s draw.  The more you contribute, the better chance you have of winning a prize.  Full details of the results of each Prize Draw (numbers, not names) will be published each month in the Hall’s newsletter.

Joining the Clarence 500 is simple and straightforward.  Just complete and return this form (Clarence Hall 500 Signup).  So don’t delay, sign-up today!


Mae loteri fisol 500 Clarence yn cynnig cyfle i aelodau godi arian ar gyfer adnewyddu  Clarence Hall ac ar yr un pryd yn cael y cyfle i ennill gwobrau ariannol.  Bydd hyn yn ein helpu i gyflawni’r gwelliannau y dywedodd ein Harolwg Cymunedol wrthym fod eu hangen.

Bydd y raffl fisol yn galluogi aelodau presennol a newydd i wneud cyfraniad misol o’u dewis.  Am bob £1 a gyfrannir, darperir un ymgais i aelodau gymryd rhan yn y raffl bob mis.  Po fwyaf y byddwch chi’n ei gyfrannu, y siawns orau fydd gennych chi o ennill gwobr.  Bydd manylion llawn o ganlyniadau pob raffl (rhifau, nid enwau) yn cael eu cyhoeddi bob mis yng nghylchlythyr Clarence Hall.

Mae ymuno â 500 Clarence yn syml.  Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen hon (Clarence Hall 500 Signup).  Felly peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw!