Hire Rates & Facilities

Facilities:

Our excellent facilities include:

 • – a traditional auditorium with striking Victorian wood panelled ceiling
 • – a permitted audience of up to 250 people
 • – balcony with fixed seating
 • – stage and dressing room areas
 • – stage lighting system
 • – fitted kitchen with serving hatch to Hall
 • – purpose built bar area (not available currently due to refurbishment)
 • – small meeting room
 • – competitive rates of hire
 • – rear access for unloading
 • – level wheelchair access direct from town car park
 • – free Wifi – the pass code is posted at various points around the hall

 

Hourly rates:

Committee room only: £11

Whole hall: £20

This hourly rate of £20 for the whole hall will be charged for the entirety of the booking and will include:

 • – use of the whole building – hall, stage, backstage area, kitchen & bar
 • – seating and tables
 • – setting up time
 • – house lighting
 • – heating
 • – PRS/PPL music licence
 • – use of basic sound system
 • – 12 ft x 12 ft electrically operated projection screen
 • – caretaking
 • – free Wifi

 

Charity/Community Hirers:

Dances/Parties/Dinners, balcony not used: £135 

Performances one day, main hall, no balcony:  below 150 seats – £150, 150 to 200 seats – £200, plus use of balcony – £50

Performances plus rehearsals, block booking 4 days and over, whole hall: £120 per day

Live music/Discos, no balcony:  below 150 – £200, 150 and over – £250

Sales, whole hall all day, no balcony: £140

Exhibitions, whole hall all day, no balcony: £110

 

Professional Hirers:

Performances one day, main hall, no balcony: below 150 seats – £300, 150 to 200 seats – £350, plus use of balcony – £50

Live music/Discos, no balcony:  below 150 – £300, 150 and over – £350

Sales, whole hall all day, plus 2-3 hrs set up on previous day, no balcony: £300

 

Additional Charges:

Stage lighting: basic simple colour wash – £50, more complex lighting – request rate

Alcohol sales licence: £20

Use of projector: £20

Use of piano: £20

Extra cleaning (where needed):  £12 per hour

Damage:  repair costs

 

Weddings

Use of whole hall as above from Friday through Sunday – from £700

 

Deposits

Bookings charged at hourly rate – £25

Other events – £100

£75  further deposit for discos and live groups

All deposits paid will be deducted from final invoice.

 

Process

Please contact our Secretary on 01873 810024 to select a date for your event and make a provisional booking.  This date will be held for 2 weeks and will be confirmed on receipt of your booking form. You can also contact by email – clarencehall@btinternet.com. We will be happy to discuss any requirements you may have.

An information pack and booking forms will be posted or emailed to you. Please complete the forms and return as directed with your booking deposit.

 

Sale of alcoholic drink

If you wish to sell alcoholic drink at your event the Trustees of the hall are licensed to grant permission at their discretion. A Declaration Form must be completed in addition to the Booking Form and a fee of £20 paid. You may then sell alcoholic drink which you have bought yourself or arrange for a local publican to organise a bar. Alternatively, a licence may be obtained from Powys County Council, the fee being £21.

 

Vintage Crockery

The Clarence Hall has a range of vintage crockery available for hire for birthdays, weddings and special occasions, whether large or small.

 • Price list per head: Up to 6 persons = £5.00; 6 to 20 persons = £4.00; 21 to 70 persons = £3.50 
 • Full set includes per person cup, saucer, plate
 • Per group sandwich plate, cake plate to accompany number of hiring, i.e. tables of six
 • All sets come boxed 
 • Colour schemes can be accommodated with a matching table cloth 
 • No cutlery is provided 
 • A deposit of £20.00 is required per booking; any breakages will be charged at £4.00 per breakage 
 • Delivery can be arranged within a 5-mile radius of Crickhowell
 • Set up is available for large parties. P.O.A. 
 • Further information from 01873 810024

 


A pdf copy of this information is available by clicking on the following links:

Clarence Hall Hire Rates & Facilities May 2023

Clarence Hall Vintage China Hire May 2023


 

CYFRADDAU LLOGI A CHYFLEUSTERAU

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys:

 • – awditoriwm traddodiadol gyda nenfwd panelog pren Fictoraidd trawiadol
 • – cynulleidfa a ganiateir o hyd at 250 o bobl
 • – balconi gyda seddi sefydlog
 • – llwyfan ac ystafelloedd newid
 • – system goleuo’r llwyfan
 • – cegin wedi’i ffitio gydag agoriad gweini i’r Neuadd
 • – ardal bar pwrpasol (ddim ar gael ar hyn o bryd oherwydd gwaith adnewyddu)
 • – ystafell gyfarfod fechan
 • – cyfraddau llogi cystadleuol
 • – mynediad cefn ar gyfer dadlwytho
 • – mynediad gwastad i gadeiriau olwyn yn syth o faes parcio’r dref
 • – Wifi am ddim – dangosir y cod mewn gwahanol fannau o amgylch y neuadd

 

Cyfraddau yr awr

Ystafell Bwyllgor yn unig: £11

Y Neuadd gyfan: £20

Codir y gyfradd fesul awr hon o £20 ar gyfer y neuadd gyfan am yr archeb i gyd a bydd yn cynnwys:

 • – defnydd o’r adeilad cyfan – y neuadd, llwyfan, ardal gefn llwyfan, cegin a bar
 • – seddau a byrddau
 • – amser sefydlu
 • – goleuadau
 • – gwresogi
 • – trwydded gerddoriaeth PRS/PPL
 • – defnyddio’r system sain sylfaenol
 • – sgrin daflunio 12 troedfedd x 12 troedfedd a weithredir yn drydanol
 • – gwasanaeth gofalwr
 • – Wifi am ddim

 

Llogi gan Elusennau/y Gymuned

 • Dawnsfeydd/Partïon/Ciniawau, y balconi ddim yn cael ei ddefnyddio: £135 
 • Perfformiadau undydd, prif neuadd, dim balconi:  llai na 150 o seddi – £150, 150 i 200 o seddi – £200, ynghyd â defnyddio’r balconi – £50
 • Perfformiadau ynghyd ag ymarferion, bwcio bloc 4 diwrnod a mwy, y neuadd gyfan: £120 y dydd
 • Cerddoriaeth fyw/disgos, dim balconi:  o dan 150 – £200, 150 a mwy – £250
 • Gwerthiannau, y neuadd gyfan trwy’r dydd, dim balconi: £140
 • Arddangosfeydd, y neuadd gyfan drwy’r dydd, dim balconi: £110

 

Llogi’n Broffesiynol

 • Perfformiadau undydd, prif neuadd, dim balconi: o dan 150 o seddi – £300, 150 i 200 o seddi – £350, a defnyddio’r balconi – £50
 • Cerddoriaeth fyw/disgos, dim balconi:  o dan 150 – £300, 150 a mwy – £350
 • Gwerthiannau, y neuadd gyfan trwy’r dydd, ynghyd â 2-3 awr i osod pethau i fyny ar y diwrnod blaenorol, dim balconi: £300

 

Taliadau Ychwanegol

 • Goleuadau llwyfan: golchiad lliw syml sylfaenol – £50, goleuo mwy cymhleth – gofynnwch am y gyfradd
 • Trwydded gwerthu alcohol: £20
 • Defnyddio taflunydd: £20
 • Defnyddio’r piano: £20
 • Glanhau ychwanegol (lle bo angen):  £12 yr awr
 • Difrod: costau atgyweirio

 

Priodasau

Defnyddio’r neuadd gyfan fel uchod o ddydd Gwener i ddydd Sul – o £700

 

Blaendaliadau

 • Codir tâl fesul awr am archebion: £25
 • Digwyddiadau eraill: £100
 • Blaendal pellach o £75 ar gyfer disgos a grwpiau byw
 • Bydd yr holl flaendaliadau a dalwyd yn cael eu tynnu o’r anfoneb derfynol

 

Proses

Cysylltwch â’n Hysgrifennydd ar 01873 810024 i ddewis dyddiad ar gyfer eich digwyddiad ac i archebu lle dros dro.  Bydd y dyddiad hwn yn cael ei gadw am 2 wythnos a bydd yn cael ei gadarnhau ar ôl derbyn eich ffurflen archebu. Gallwch hefyd gysylltu trwy e-bost – clarencehall@btinternet.com.  Byddwn yn hapus i drafod unrhyw ofynion sydd gennych.

Bydd pecyn gwybodaeth a ffurflenni archebu yn cael eu postio neu eu he-bostio atoch. Cwblhewch y ffurflenni a’u dychwelyd yn ôl y gofyn gyda’ch blaendal archebu.

 

Gwerthu diod feddwol

Os dymunwch werthu diod feddwol yn eich digwyddiad, mae gan Ymddiriedolwyr y neuadd drwydded i roi caniatâd yn ôl eu disgresiwn. Rhaid llenwi Ffurflen Datganiad yn ychwanegol at y Ffurflen Archebu a thalu ffi o £20. Yna gallwch werthu diod feddwol yr ydych wedi’i phrynu eich hun neu drefnu i dafarnwr lleol drefnu bar. Neu gellir cael trwydded gan Gyngor Sir Powys, a’r ffi yw £21.

 

Llestri Hen Ffasiwn

Mae gan Clarence Hall amrywiaeth o lestri hen ffasiwn ar gael i’w llogi ar gyfer penblwyddi, priodasau ac achlysuron arbennig, boed yn fawr neu’n fach.

 • Rhestr brisiau y pen: Hyd at 6 o bobl = £5.00; 6 i 20 o bobl = £4.00; 21 i 70 o bobl = £3.50 
 • Mae’r set lawn yn cynnwys cwpan, soser, plât ar gyfer pob un
 • Bydd plât brechdanau ar gyfer pob grŵp, a phlât cacen i gyd-fynd â’r nifer sy’n llogi, hy byrddau o chwech
 • Mae pob set yn dod mewn bocs 
 • Gallwch ddewis eich lliw ac fe gewch liain bwrdd i gyfateb. 
 • Ni ddarperir cyllyll a ffyrc 
 • Mae angen blaendal o £20.00 ar gyfer pob archeb; codir £4.00 am bob llestr a dorrir. 
 • Gellir trefnu i ddanfon y llestri o fewn radiws o 5 milltir i Grughywel.
 • Mae gwasanaeth gosod y byrddau ar gael ar gyfer partïon mawr. Gofynnwch am fanylion. 
 • Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01873 810024

 

Mai 2023

 


Mae copi pdf o’r wybodaeth hon ar gael trwy glicio ar y ddolen ganlynol:

Cyfraddau Llogi a Chyfleusterau Mai 2023


 

Sign up to our Newsletter